Debauchery Datebook

09.05.19 - Kabarett Dekadenz @ Fishnet Follies’ The Garter Room (Oak) - 10 p.m.

09.09.19 - Monday Hubba Hubba Revue (SF) - 10 p.m.

09.22.19 - Taormina Burlesque Festival (Sicily) - 9 p.m.

10.05.19 - Minneapolis Burlesque Festival - 7 p.m.

10.12.19 - Arizona Burlesque Festival - 8 p.m.

10.26.19 - Hubba Hubba Revue (Oak) - 10 p.m.